Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave
Občinski svet se je ponovno sestal na 12. redni seji
Datum objave: 29.12.2020
12. redna seja občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec je potekala v sredo, 16. decembra  2020. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 med izjemami navaja tudi izvajanje ključnih dejavnosti lokalnih skupnosti, kamor spadajo tudi seje občinskega sveta. Seja je tako bila izvedena v živo, z upoštevanjem vseh priporočil Vlade RS in NIJZ.  

Obsežna seja, ki je obsegala kar petnajst točk, se je pričela s potrditvijo zapisnikov 11. redne seje in 3. dopisne seje občinskega sveta. Slednja je potekala novembra, zaradi ukrepov Covid-19 dopisno, sestavljalo pa jo je pet točk. Člani občinskega sveta so na tej seji sprejeli Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah 3066/8 in 3066/12, obe k. o. Dobrova, potrdili novega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sprejeli tudi Predlog za imenovanje predstavnika občine v svet območne izpostave JSKD Ljubljana – okolica, potrdili predstavnika občine v Razvojni svet LUR in se seznanili s poročilom o delu Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Javni holding Ljubljana, d.o.o. 

Predstavnik podjetja Structura d.o.o. je v nadaljevanju 12. redne seje nato predstavil spremembo Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrova - Polhov Gradec. Ta se nanaša na spremembo kakovostnih skupin v grafičnem delu, ki so med drugim vezane tudi na Občinski prostorski načrt, saj so se s sprejetjem sprememb OPN konec leta 2018 spremenila v delih tudi območja poselitve naselij in je te spremembe smiselno spremeniti tudi v grafičnem delu Odloka o odmeri NUSZ. Nadaljeval je s predstavitvijo predloga Odloka o predkupni pravici. S tem odlokom, ki je usklajen z veljavno zakonodajo, Občina nadomešča že sedaj veljavni Odlok iz leta 2006, da bo lahko še naprej uveljavljala predkupno pravico na stavbnih zemljiščih in zemljiščih ureditvenih območij naselij, predvsem za namen gradnje gospodarske infrastrukture in izvrševanje razvojnih projektov občine. V praksi to pomeni, da bo vsakdo, ki bo na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec prodajal nepremičnino, pred prodajo moral od Občine pridobiti izjavo, ali bo le-ta uveljavljala predkupno pravico. Gvido Modrijan je na vprašanja svetnikov odgovoril, da novi postopek prodaje ne bo vplival na ceno nepremičnine, da občina že sedaj posluje na tak način ter da je način uveljavljanja predkupne pravice občine že ustaljena praksa v številnih slovenskih občinah. 

Pri tretji in četrti točki seje občinskega sveta je Jože Gregorič iz JP VOKA Snaga d.o.o. članom občinskega sveta obrazložil, kaj v praksi pomenita spremenjena Odloka s področja komunalnih odpadkov, ki sta bila v potrditev predložena občinskemu svetu. 
Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov so člani občinskega sveta sprejeli že leta 2016, dopolnjen oz. spremenjen pa je bil v letu 2017. Razlog za pripravo sprememb Odloka so bile strokovne ugotovitve izvajalca gospodarske javne službe – Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d. o. o., da je potrebno do sedaj določeno obračunsko obdobje treh let skrajšati na eno leto zaradi lažjega prilagajanja spremembam na trgu in gibanja cen življenjskih potrebščin. Ta nihanja se lahko sedaj sproti upoštevajo v cenah storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki. V Odloku pa se aktualizira tudi stanje pripojitve javnega podjetja Snaga d.o.o. k družbi Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Predlog Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Dobrova - Polhov Gradec pa v celoti nadomešča sedaj veljavni odlok, sprejet leta 2012, ki ureja zbiranje komunalnih odpadkov. Razlog je uskladitev z državno Uredbo, ki določa dejavnosti in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja javne službe, ter najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Z odlokom pa se ureja tudi  jasen način obračunavanja cen storitev javne službe in sorazmerna višina glob s težo prekrška. Zaradi izboljšanja kakovosti javne službe pa se je v predpisu jasneje definiralo tudi prevzemno mesto, na novo pa ureja ravnanje s komunalnimi odpadki na javnih prireditvah. Cilj je, kot je povedal Jože Gregorič, da bi organizatorji prireditev začeli iskati trajnostne rešitve in tako preprečili nastajanje odpadkov na prireditvah oz. vsaj zmanjšali njihovo količino. Poudaril pa je, da sprejetje odloka ne pomeni višjih stroškov za organizatorje prireditev. Uvajajo se tipizirane vrečke za stalno uporabo, in sicer za uporabnike, kjer izvajalec javne službe ne more dostopati s smetarskim vozilom do prevzemnega mesta. Tipizirane vrečke za občasen presežek odpadkov pa bodo še naprej na voljo kot do sedaj. Župan je na koncu razprave poudaril, da je treba z odpadki ravnati odgovorno in skladno z zakonodajo, saj odpadki predstavljajo državni, ne le občinski problem. 

Občinski svet je sprejel tudi Strategijo mobilnosti in varnosti, ki jo je predstavila Katja Miklič iz podjetja PNZ d.o.o., v sodelovanju s katerim je Občina pripravila omenjeno strategijo. Sprejetje Strategije tako predstavlja zadnje dejanje enoletnega strateškega načrtovanja, z aktivnim sodelovanjem strokovnjakov, splošne javnosti občanov in drugih deležnikov v prometu. Župan je poudaril, da je za uresničitev ciljev strategije potrebno sodelovanje vseh občanov, ter nadaljeval, da bomo kot družba morali spremeniti naše prometne navade. Pri sedmi točke seje so člani občinskega sveta potrdili dve izredni dodelitvi enkratne občinske socialne pomoči občanoma, ki sta utrpela veliko gmotno škodo po posledicah požara. 

Kandidate za prejemnike občinskih priznanj v letu 2020 so  občinski svetniki obravnavali pri osmi točki dnevnega reda ter so z glasovanjem podelili priznanja občine na različnih področjih delovanja Simoni Košir, ekipi bolničark PGD Brezje, Marku Bogataj, Majdi Zdešar, tekmovalni ekipi mladink PGD Dvor, zlati grb občine pa Antonu Potočnik.

Deveta točka je bila namenjena potrditvi predlogov dveh kandidatov za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Ljubljani. Biserka Pogačar, predsednica Nadzornega odbora, je nato občinski svet seznanila s Končnimi poročili o opravljenih nadzorih zaključnega  računa Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018, pravilnosti oblikovanja in spremljanja cen predšolske vzgoje in učinkovitosti pridobivanja in porabe evropskih sredstev v naši občini. 

Občinski svetniki so obravnavali tudi predlog proračuna občine za leti 2021 in 2022. Oba predloga predvidevata tudi premišljeno zadolževanje občine, brez katerega je v kratkem času težko izpeljati  obsežnejše projekte. V tem trenutku občina nima zadolžitve. Občina bo v letu 2021 razpolagala z 10,2 milijona evrov prihodkov, leto kasneje pa predvidoma z 8,7 milijona evrov prihodkov. Župan je na svetniško vprašanje, ali je v proračun vključena tudi izgradnja pločnika na območju Dobrova - Zahod, povedal, da je projekt umeščen v proračun, kot tudi, da so krajevne skupnosti sodelovale pri oblikovanju proračuna. In sicer na način, da so poslale seznam njihovih prioritetnih projektov, svoje predloge pa bodo še lahko podale na svetih krajevnih skupnosti v času javne obravnave. 
 
V trinajsti točki se je občinski svet seznanil s poročilom o izvrševanju dosedanjih sklepov občinskega sveta, nazadnje pa so prišla na vrsto še vprašanja in pobude svetnikov, ki jih lahko poslušate na zvočnem zapisu seje občinskega sveta. Zadnja točka občinske seje bila namenjena pregledu okvirnega programa dela občinskega sveta za prihodnje leto. 

Lucija Rus

Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.