Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave - vodovodi
Obsežno delo Režijskega obrata v letu 2020
Datum objave: 27.1.2021
V letu 2020 so bili vodovodni sistemi v občini Dobrova - Polhov Gradec deležni številnih posodobitev in izboljšav. Režijski obrat, ki upravlja z vodovodi in tudi pokopališči, je poskrbel za kar nekaj projektov. 

Vzpostavitev internega katastra, daljinski nadzor vodovodnega sistema in sanacija vrtine Brezje
Režijski obrat Občine Dobrova - Polhov Gradec je v letu 2020 upravljal s 15 vodovodnimi sistemi. Največjega med njimi – vodovodni sistem Dobrova – je prevzel v upravljanje konec leta 2019. S tem se je dolžina vodovodnega omrežja, število objektov in uporabnikov, ki se oskrbujejo iz vodovodov v upravljanju Režijskega obrata, povečalo kar za eno tretjino. Režijski obrat je zato v začetku leta 2020 začel intenzivno posodabljati vse evidence vodovodnih sistemov, ki jih kot upravljavec potrebuje za kakovostno upravljanje z javnimi vodovodnimi sistemi. Ena glavnih evidenc, ki se je vzpostavila, je interni kataster vodovodnih sistemov. V njem se ažurno posodabljajo evidence vseh na novo izvedenih hišnih priključkov, okvar, obnov cevovodov in ostalih elementov, ki so potrebni za delovanje vodovodnih sistemov. V interni kataster vodovodnih sistemov so bili vrisani tudi vsi stari geodetski načrti cevovodov, ki so bili obnovljeni v zadnjih letih.
 
Poleg vzpostavitve internega katastra je Režijski obrat v začetku leta 2020 začel vpeljevati enotni daljinski nadzor nad vodovodnimi objekti in delovanjem vodovodnih sistemov preko sistema SCADA. V sklopu projekta »Odprava napak na vodovodnem sistemu Dobrova«, ki je bil zaključen novembra lani, je bilo med drugim z daljinskim nadzorom opremljenih 8 objektov na vodovodnem sistemu Dobrova in Brezje. Omenjeni projekt je bil nujen, saj je bilo delovanje črpalk nezanesljivo in pogosto samodejno moteno ali prekinjeno, pojavljale so se tudi motnje v delovanju krmilnikov kot posledica izpadov preobremenjenega GSM omrežja. Preko javnega razpisa izbrano podjetje Hidroinženiring d.o.o. je ključne napake in težave na obeh vodovodnih sistemih odpravilo in poskrbelo, da v prihodnje po nepotrebnem ne bo več prihajalo do prekinitev dobave pitne vode.
 
Naslednji večji projekt, h katerem je občina morala pristopiti v letu 2020, je bila izvedba sanacije vrtine Brezje, saj se je izdatnost vrtine v zadnjih letih precej zmanjšala. Vrtina je bila očiščena po metodi »air-lift« s pomočjo kompresorja. Pri tem postopku se pod visokim tlakom v vrtino preko cevovoda vpihuje zrak, ki prodira skozi filtre v zemljino in pri tem čisti medzrnske pore v zemljini. Po izvedbi čiščenja se je na vrtini opravil črpalni test, s katerim se je preverilo izdatnost vrtine oz. kolikšna je največja dopustna količina črpanja. S črpalnim testom je bilo žal ugotovljeno, da vrtina ni več ustrezna za črpanje pitne vode, saj je izdatnost vodnjaka premajhna in zato ne more več zagotavljati zadostnih količin pitne vode na območju vodovoda Brezje. Uporabnike vodovoda Brezje se tako od konca leta 2020 oskrbuje izključno z vodo, ki se preko prečrpališča Maček prečrpava in distribuira iz vodovodnega sistema Dobrova. Iz vrtine Brezje pa se voda ne črpa več. Izvajajo se še dodatne hidrogeološke raziskave strokovnjakov, ki bodo pregledali in preučili, ali obstaja še katera druga ustrezna lokacija na območju Brezja za izvedbo morebitne nove vrtine.
 
Izpeljani tudi manjši projekti pri vzdrževanju vodovodnih sistemov in pokopališč v občini
Čez celotno leto je bilo poleg že naštetih projektov in rednih vzdrževalnih del izvedenih tudi nekaj manjših projektov v vseh štirih krajevnih skupnostih v občini. Na vodovodu Dobrova je v letu 2020 pri črpališču Selo potekala obnova vodovoda v dolžini 115 metrov, v spodnjih Razorih pa se je postavilo reducirni jašek za več hiš skupaj za zagotovitev ustreznega tlaka. Obnova vodovoda v dolžini 140 metrov je potekala tudi v Stranski vasi, uredili pa sta se še dostopni poti do vodohrana na Selu in vrtine Brezje. Poskrbljeno je bilo tudi za sanacijo vodne celice in povečavo volumna vodohrana na vodovodu Brezje. Na območju Polhovega Gradca je bila nadgrajena oprema za nadzor nad pripravo vode na vodovodnem sistemu, vodovod pod Gradaščico v Dolenji vasi pa obnovljen v dolžini 80 metrov. Na vodovodnih sistemih Butajnova in Šentjošt je potekala sanacija vodovodnih jaškov in vodovodnih armatur, v Butajnovi pa še sanacija hidrantov. V Srednjem Vrhu je bila izvedena sanacija reducirnega jaška na primarnem delu vodovoda, na vodovodnem sistemu Črni Vrh – Smolnik pa je bila izvedena obnova ključnih vodovodnih ventilov in menjava nekaterih hidrantov, obenem pa je bilo locirano in odpravljeno že dalj časa prisotno puščanje na tem vodovodnem sistemu.
 
Vsi našteti projekti so doprinesli k izboljšanju hidravličnih razmer in lažjemu odkrivanju okvar na vodovodnih sistemih ter posledično k zmanjšanju vodnih izgub. Prvi rezultati kažejo, da so se na območju vodovodnega sistema Dobrova vodne izgube zmanjšale kar za dve tretjini glede na stanje v začetku leta 2020, kar pomeni, da so bile izvedene aktivnosti res nujno potrebne in se zato že kažejo pozitivni učinki. 
 
Režijski obrat poleg vodovodnih sistemov vzdržuje tudi vsa pokopališča v občini. Poleg rednih vzdrževalnih del, kot so košnja, obrezovanje grmičevja in urejanje poti na pokopališčih, je letos bila izvedena tudi manjša obnova mrliške vežice na Dobrovi s pripadajočim pokopališčem. Na mrliški vežici je tako bil obnovljen obstoječi nadstrešek, posebej pa je bil urejen tudi objekt, kjer se nahajajo sanitarije. Na pokopališču pa je bila urejena okolica spomenika žrtvam 1. svetovne vojne iz občine Dobrova - Polhov Gradec. 

Načrtovani projekti za leto 2021
Kljub številnim izvedenim izboljšavam, ki kažejo pozitivne učinke, pa ima Režijski obrat še veliko načrtov. Do spomladi se bo izvedel projekt »Ureditev priprave pitne vode na vodovodu Šentjošt«, kjer se bo v obstoječem prečrpališču vzpostavila priprava pitne vode s pomočjo ultrafiltracije. Na območju Pristave pri Polhovem Gradcu pa bo vzporedno z izgradnjo kanalizacije potekla tudi obnova vodovoda v dolžini 300 metrov. 

V drugi polovici leta 2021 se bo z obnovo prometnega vozlišča v Polhovem Gradcu pri avtobusni postaji obnovilo in ustrezno preuredilo tudi obstoječe vodovodno omrežje. Predvidena je tudi nabava strojne in programske opreme za daljinski nadzor nad delovanjem vodovodnih sistemov preko sistema SCADA. V izdelavi je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo objekta in ureditev cevnih povezav na vrtini v Gabrju, kjer je predvidena postavitev manjšega montažnega objekta, ki bo zagotovil boljše sanitarne pogoje in zaščitil opremo pred zunanjimi vplivi. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo sočasno potekala tudi obnova vodovoda od vrtine Gabrje do glavne ceste v dolžini 120 metrov z namenom izboljšanja hidravličnih razmer na vodovodu Dobrova. Nekateri objekti oskrbe s pitno vodo na vodovodu Dobrova in Praproče so v precej slabem stanju, zato je v letu 2021 predvidena ureditev notranjih sten celic nekaterih vodohranov, sanacija zunanje hidroizolacije sten vodohranov in ureditev električne instalacije v nekaterih objektih.

V letu 2020 v vodovodne sisteme vloženih 260.000 €
V vodovode na območju občine je bilo tako v letu 2020 poleg rednega vzdrževanja in odpravljanja sprotnih okvar za namen izboljšanje hidravličnih razmer in boljšega upravljanja z vodovodom vloženih skupaj 260.000 € investicijskih sredstev, na pokopališčih pa 20.000 €. Tudi za leto 2021 je predvideno, da znesek potrebnih finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje ne bo nič manjši, saj je na nekaterih vodovodnih sistemih v občini potrebno obstoječo vodovodno infrastrukturo vzpostaviti v bolj funkcionalno stanje – ponekod je namreč dotrajana ali pa ne ustreza več potrebam za dobro in varno oskrbo uporabnikov s pitno vodo.

Režijski obrat

Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.