Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave
Na 13. redni seji občinskega sveta potrdili proračun za naslednji dve leti
Datum objave: 19.2.2021
Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec se je v sredo, 10. februarja 2021, sestal na 13. redni seji občinskega sveta.

Prva točka seje občinskega sveta, ki je sledila pregledu dnevnega reda, je bila namenjena potrditvi treh zapisnikov, in sicer zapisnika 12. redne seje, zapisnika slavnostne seje, ki je potekala konec decembra, in zapisnika 4. dopisne seje. Na dopisni seji so svetniki soglasno potrdili investicijski program Barjanskega kolesarska omrežja na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec za odseka 1 in 2, ki na območju od Tržaške ceste do naselja Gabrje obsegata izgradnjo kolesarske povezave, pločnikov, javne razsvetljave v naseljih in rekonstrukcijo ceste. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 8.833.486,11 evrov.
 
Sledila je predstavitev Sklepa o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora KE1/401, za katero je poskrbel Urban Švegl, predstavnik podjetja RRD Regijska razvojna družba d.o.o. Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim je na pobudo investitorja ob upoštevanju točno določenih kriterijev možna sprememba namembnosti posameznega zemljišča na območjih razpršene poselitve. Pobudi za lokacijsko preveritev je potrebno priložiti tudi elaborat lokacijske preveritve, v katerem je pobuda utemeljena, ustreznost omenjenega dokumenta pa potrdijo nosilci urejanja prostora. Sklep je obravnaval povečanje območja stavbnih zemljišč na delu parc. št. 182/18, k.o. Črni Vrh, in sicer tako, da se je območju s površino približno 500 m2 spremenila namenska raba iz »K2« (kmetijsko zemljišče) v »A« (stavbno zemljišče razpršene poselitve). Od 1. decembra 2020 do 16. decembra 2020 je potekala tudi javna razgrnitev te lokacijske preveritve, na katero ni bilo podanih pripomb. Pred potrditvijo sklepa je potekala krajša razprava o stroških, ki nastanejo z lokacijsko preveritvijo, o samem poteku postopka in o spremembi trenutno veljavnega Občinskega prostorskega načrta, ki zaenkrat še ni predviden.
 
V četrti točki seje so svetniki potrdili sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 2148/2 in 2119, obe k.o. Šujica, parc. št. 1229/4, k.o. Polhov Gradec in parc. št. 1567/2, k.o. Črni Vrh, za namen uskladitve zemljiškoknjižnega stanja cest z dejanskim.
 
Sledila je seznanitev s končnimi poročili o opravljenih nadzorih nadzornega odbora, ki jo je občinskemu svetu posredovala njegova predsednica Biserka Pogačar. Končna poročila o opravljenem nadzoru nad izvrševanjem finančnih načrtov Osnovne šole Polhov Gradec, Osnovne šole Dobrova, JZ Polhograjska graščina in nadzoru nad izvrševanjem proračuna Občine za preteklo leto so pokazala, da je načrtovanje potekalo dobro, kljub temu pa je nadzorni odbor opazil nekatere pomanjkljivosti in pozval k še večji premišljenosti pri načrtovanju in upoštevanje rokov. Biserka Pogačar je predstavila tudi program dela za letošnje leto. Krajši razpravi o ugotovitvah nadzornega odbora je sledila obravnava predlogov proračuna občine Dobrova - Polhov Gradec za leti 2021 in 2022.
 
Župan je najprej predstavil, kako je potekalo usklajevanje predloga proračuna s krajevnimi skupnostmi, nato pa še dopolnitve oz. amandmaje k predlogoma proračuna. Za leto 2021 bo približno 18.000 evrov več prihodkov na račun prodaje stavbnih zemljišč in dobrih 140.000 evrov več s strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). SVRK bo namreč z letošnjim letom sredstva občinam dodeljevala drugače kot do sedaj, skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin pa je znesek prejetih sredstev tudi večji.
 
Spremembe so tudi na odhodkovni strani proračuna za leto 2021 – Občina bo za krajevne skupnosti namenila več sredstev za njihovo delovanje (za kritje stroškov najemov prostorov, nakup opreme, druge materialne stroške …). Več proračunskih sredstev pa bo med drugim namenjenih tudi za urejanje prostora in nakup urbane opreme, kamor spada postavitev novih tipskih avtobusnih postaj. Prva izmed njih je že postavljena na Draževniku. Podobnih sprememb, ki jih je v nadaljevanju seje župan podrobneje predstavil, je bil deležen tudi predlog proračuna za leto 2022. Po obravnavi proračunov je župan izpostavil prednosti, ki jih prinaša uspešno sodelovanje med Občino, občinskimi svetniki in krajevnimi skupnostmi, ter povedal, da sta proračuna za naslednji dve leti naravnana razvojno, hkrati pa dajeta izrazit poudarek gradnji in razvoju infrastrukture. Po razpravi o nekaterih proračunskih postavkah, projektih vključenih v proračun in načinu, kako zagotoviti večjo preglednost nad realizacijo posameznih projektov, sta bila oba predloga proračuna soglasno potrjena.
 
Župan Franc Setnikar je svetnikom nato poročal o svojem delu in o izvrševanju sklepov občinskega sveta med 12. in 13. redno sejo. Na koncu je župan ponovno besedo predal svetnikom. Njihova vprašanja in pobude so se med drugim nanašala na prometno varnost v središču Črnega Vrha, kadrovski načrt JZ Polhograjska graščina in parkirišče pri OŠ Polhov Gradec. Na vprašanje, kako poteka pridobivanje zemljišč za izgradnjo nove trgovine na Dobrovi, je župan odgovoril, da nekateri lastniki zemljišč še vedno niso pripravljeni na dialog, a projekt zato nikakor ne bo opuščen. Župan je povedal tudi, da se skupaj z občino Horjul načrtuje rekonstrukcija ceste Brezje–Podolnica.
 
Tako župan kot svetniki so se ob zaključku seje strinjali, da je iskreno sodelovanje župana, svetnikov in predstavnikov krajevnih skupnosti ključno za razvoj občine Dobrova - Polhov Gradec in delo v dobro vseh občanov.

Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.