Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave
Občinski svet se je sestal na 14. redni seji
Datum objave: 15.4.2021
14. redna seja občinskega sveta je potekala v sredo, 31. marca 2021. Potrditvi prisotnosti članov občinskega sveta je sledil pregled dnevnega reda, ki ga je sestavljalo devet točk. Potrditev zapisnika 13. redne seje je bila prestavljena na naslednjo sejo, pri drugi točki pa je župan Franc Setnikar prisotne seznanil s potekom ponovne presoje za pridobitev znaka Slovenia Green za trajnostni turizem in z akcijskim načrtom za uresničevanje znaka Slovenia Green. Občina Dobrova - Polhov Gradec je namreč leta 2017 pridobila bronasti znak, ob ponovni presoji pa je v lanskem letu prejela srebrnega. Na podlagi prejetega znaka je Občina pripravila Akcijski načrt, ki zajema ukrepe, ki bodo vodili k še bolj trajnostnemu poslovanju destinacije. 

V nadaljevanju je bilo članom sveta predstavljeno letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in o njegovih učinkih za leto 2020. Skladno z omenjenim poročilom o delih na energetskem področju v lanskem letu so bila sredstva po besedah župana vložena predvsem v javno razsvetljavo, poudaril pa je, da se poročilo nanaša le na ukrepe iz omenjenega akcijskega načrta.

Pri četrti točki dnevnega reda je občinski svet podal pozitivno soglasje k Sklepu o določitvi delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov s področja šolstva v občini oz. ravnateljev obeh osnovnih šol, ki ga je predhodno že obravnaval Odbor za družbene dejavnosti skupaj z oceno delovne uspešnosti, ki sta jo podala sveta zavodov OŠ Dobrova in Polhov Gradec. 

Svetniki občinskega sveta so nato potrdili predlog Sklepa o ugotovitvi obstoja javnega interesa za kulturo za najem prostorov Kulturne dvorane Dobrova in Polhov Gradec. Na podlagi sklepa bo Občina z lastniki prostorov sklenila pogodbo o najemu, z namenom uresničevanja javnega interesa za kulturo. S tem je Občina ustvarila pogoje za kritje stroškov delovanja kulturnih dvoran in njihovo redno vzdrževanje. V nadaljevanju sta bila svetnikom v potrditev predložena predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 2138/16, k.o. Šujica in Zaključni račun proračuna občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020. Iz zaključnega računa proračuna za leto 2020 je razvidno, da so bili v omenjenem obdobju prihodki realizirani v višini 80 %, odhodki pa v višini 66,6 %, kar je župan predpisal predvsem zakasnitvi realizacije projektov, ki je posledica težavnega pridobivanja zemljišč.

Sledila je osma točka, ki je bila namenjena poročilu župana o svojem delu in uspešnem izvrševanju sklepov občinskega sveta. V sklopu te točke so bili članom občinskega sveta predstavljeni nekateri izmed projektov, ki so uvrščeni v občinski proračun za leti 2021 in 2022. Uroš Grilc je kot avtor idejne zasnove predstavil projekt Zven zaklete grofice, sledila je predstavitev novega turističnega projekta Polhkovo razgledišče in predstavitev pričetka gradnje nove čistilne naprave na Dobrovi ter z njo povezane izgradnje kanalizacije v Stranski vasi. Župan je prisotne seznanil tudi s problemi nameravane postavitve bazne postaje na Samotorici, ki jo bo Občina izpeljala v sodelovanju z občino Horjul in bo omogočila boljši signal na območju KS Šentjošt (Butajnova, Kurja vas in drugi okoliški predeli s slabim telefonskim signalom). Predstavil je tudi projekt vzpostavitve sedmih točk WiFi4EU, ki bodo ponujale brezplačni brezžični internet na zunanjih javnih površinah v Polhovem Gradcu, Črnem Vrhu, Šentjoštu, Gabrju, Brezju in na Dobrovi. Župan je povedal, da bodo predstavitve večjih projektov sedaj redno potekale na sejah občinskega sveta. 

Vprašanja svetnikov, ki so sledila v okviru stalne točke Vprašanja in pobude članov sveta, so se med drugim nanašala na izgradnjo obvozne ceste na Dobrovi, protipoplavne ukrepe na Šujici, v Polhovem Gradcu in Dolenji vasi, potek cepljenja proti koronavirusu v Občini Dobrova - Polhov Gradec, pokritost internetnega omrežja tudi v redkejše poseljenih delih občine in na gradnjo trgovine na Dobrovi, kjer je župan izpostavil, da dogovori investitorja z nekaterimi lastniki zemljišč še potekajo, cilj pa je jasen – čimprejšnja izgradnja trgovskega centra s pripadajočimi storitvami.

Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.